Zavolejte, nebo sjednejte si přímo osobní schůzku: (+420) 723 916 559

Pojmy, které využívám při koučování:

NLP

Neuro – pracuje s našimi neurologickými procesy, např. mluvením, dýcháním, slyšením, cítěním atd. Vnější svět vnímáme právě těmito smysly a následně na to reagujeme. Tato část se věnuje tomu, jak informace zvenku zpracováváme uvnitř sebe a jak na ně budeme reagovat. Tělo a mysl tvoří jeden celek. V životě je nutné poznat, jak myslíme.

Lingvistické – pracuje s jazykem, kterým komunikujeme. To, jak mluvíme, odráží, jakým způsobem myslíme nebo se chováme. Využíváme jazyk/lingvistiku jak pro vnější komunikaci s lidmi, tak pro vnitřní komunikaci sami se sebou.

Programování – vzorce myšlení, jazyka a chování. V životě používáme různé strategie a v nich můžeme pokračovat nebo je můžeme rozvinout a dosáhnout tak větších úspěchů. Některé naše dosavadní strategie nám v současné době už nevyhovují.

Jak mění NLP život koučovaného?IMG-3772

  • Lepší sebepoznání a uvědomění si, kdo jsem a kam patřím, práce s emoční inteligencí
  • Nový pohled na situaci, ve které se ocitnu – zvýšení vlastní vnímavosti a rozvoj kreativity
  • Uvědomění si toho, jaké životní hodnoty jsou pro mě důležité – na jejich základě pak jednáme /článek
  • Možnost inspirovat se od druhých – modelování/ článek
  • Jiný přístup k řešení různých komunikačních situací
  • Koučovaný rychle přicházejí na řešení – ukázka zde
  • Nárůst sebedůvěry
  • Netradiční nápady a zajímavá řešení v profesním či obchodním zaměření
  • Učí se z chování jiných
  • Získání životní odvahy a radosti ze života

Asociace – Stav bytí uvnitř sebe samých, v němž vidíme situaci svými očima, slyšíme vlastními ušima, pociťujeme emoce s touto situací spojené (jme uvnitř prožitku při plném zapojení smyslů).

Cíl (výsledek) – Cíl, jaký si dávají lidé, kteří pravidelně dosahují toho, čeho dosáhnout chtějí, a to způsobem, který uspokojuje je i druhé (výhra – výhra). Tyto cíle se odlišují od cílů stanovených tradičními postupy používanými pro stanovení cílů, protože při jejich stanovení se využívají všechny smysly, vč. emocí.

Disociace –  Stav sledování sebe samého z pohledu vnějšího pozorovatele, kdy se vidíme a slyšíme z vnějšku, tj. kdy vidíme sebe sama ve své celistvosti, ne tak, jak se vidíme při pohledu ze svého vnitra. Disociace umožňuje oddělit se od emocí.

Ekologie – Zájem o celkový vztah mezi člověkem a prostředím. Taky ve spojení s interní psychologii, celkový vztah mezi osobou a jejíma myšlenkami, strategiemi, chováním, schopnostmi, hodnotami a vírou. Dynamická rovnováha jednotlivých části jakéhokoliv systému.

Filtry – Úrovně myšlení určující, na co zaměřujeme pozornost, jakou představu si o tom vytváříme a vymezující naší odezvu na situace a lidi. GROW – Znamená růst, zvyšování. Jsou čtyři oblasti, na které je důležité zaměřit při koučování: cílů/Goals, reality/Reality, možností/Options tj. volby co (what), kdy (when), kdo (who) hodlá udělat Will/vůle.

Hodnota – To, co je pro vás důležité.

Chování – jakákoliv aktivita, do které jsme zapojeni, vč. myšlenkových procesů.

Identita  – Váš obraz sebe sama nebo vlastní koncept za koho se považujete. Celistvost, jednota vaší osobnosti.

Kaizen filozofie – malými kroky ke kontinuálnímu zlepšování poprvé aplikován v době americké deprese. Dělat malé a pohodlné kroky vedoucí ke zlepšení. Můj e-book „Kaizen- chci změnu

Kotvení – Proces vědomého utváření  a využívání asociací umožňujících navodit nebo spustit u sebe či druhých lidí zvolený stav.

Lingvistické – Studium jazyka v kontextu NLP, vzorců jazyka, obsahující strategie myšlení.

Metafora – Analogický způsob popisu nebo pozorování. Metaforami mohou být podobenství, alegorie, příběhy, analogie, obrazy nebo jednání.

Modelování – Proces vyjádření obzvláště vědomých a obzvláště nevědomých strategií s cílem dosahovat stejných či obdobných výsledků.

Neuro – způsob využití mozku.

Pozice vnímání – Mentální strategie používané zkušenými vyjednavači, vč. přecházení  mezi vlastním pohledem, pohledem druhého člověka, pohledem nezúčastněného pozorovatele. Ukázka techniky.

Programování – Obdobné počítačovému programování, ale ne stejné. posloupnost vzorců myšlení a chování, jež utváří strategie dosahování výsledků.

Přerámování – Schopnost přiřadit událostem takový význam, jenž je pro nás funkční a navozuje požadovaný emocionální stav.

Přesvědčení – Emocionálně uchovávané názory, s nimiž nakládáme jako s fakty, základ každodenního rozhodování, schopností, dovedností a chování.

Raport – Schopnost vztahovat k sobě a druhým lidem způsobem navozujícím respekt, důvěru a spolupráci.

Sketchnotingzábavný způsob psaní poznámek česky skečnouting (obrázek a slovo)

Strategie – Sled myšlenek a chování s cílem dosáhnout určitého cíle.

Syndrom vyhoření/burn out  - syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout byl popsán v r. 1975 H. Freudenbergerem.  Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení. Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální. Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava.

Vizualizace – Proces obrazů ve vlastní mysli.

Vizuální myšlení 68% populace zpracovává informace vizuálně. Mozek zpracovává obrázky resp. kresby skoro 40.000 krát rychleji než textové informace. Jeden obrázek zkrátka vydá za tisíce slov. Jde o jednoduché kresby, nejde o umění.

Vcítění – Respektování hodnot, potřeb a stylu druhého člověka, jež vede k utvoření raportu a bere v úvahu, co je důležité pro nás a pro druhé.

Záměr, účel – Účel záměr, požadovaný cíl jednání, akce.

Zdroje – Jakýkoliv prostředek, který může být použit na dosažení cíle: fyziologie, stavy, myšlenky, úvahy, strategie, zkušenosti, lidé, události nebo možnosti.

Zdroj: Sue Knight, „NLP v praxi“, nakladatelství Management Press, J. O Conor a J.Seymour „Úvod do NLP“, Institut pro NLP, s.r.o., John Whitmore „Koučování“ – rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, nakladatelství Managemenet Press, Wikipedia

Free Email Updates
We respect your privacy.
Chcete začít měnit svůj život?

Zapojte do Projektu 365 otázek. Získáte otázky a navíc i další tipy k vašemu růstu po měsíčních sadách. Malý krůček k vašemu úspěchu.

Začít můžete kdykoliv:) Tak proč ne teď?